O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

7. Kierunkowe zadania Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

1. Badania i analizy.

2. Kształcenie liderów wiejskich.

3. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich.

4. Inwestycje w kapitał, infrastrukturę społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich w ramach LSR OW KE.

5. Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego

W latach 2006-2017 w ramach kształcenia lokalnych liderów przeprowadzono 137 szkoleń w ciągu 261 dni, 7.262 osobodni, 50 spotkań animacyjnych, 769 osobodni oraz obsłużono 24 wizyty studyjne w ciągu 53 dni, 716 osobodni, w tym 13 wyjazdowych w ciągu 53 dni, 716 osobodni - wg stanu na 31.12.2015 roku, udzielono 101 doradztw indywidualnych.

W ramach promocji wykonano:

 • Wytyczono, oznakowano i poddano konserwacji 582,5 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD Kanału Elbląskiego.
 • Opracowywano i wydano 24 zwartych publikacji (41 wydań)  w 57.504 egz., w tym: przewodniki i mapy turystyczne, informatory, katalogi oraz 14 ofert produktów turystycznych w 18.000 egz., 18 wzorów widokówek w 20.600 egz., 2 ulotki o LGD w 20.000 egz., 12 questów w 12.000 egz., 4 filmy - 3.400 kopii, 3 strony www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.krainakanaluelblaskiego.pl- 51.620 unikalnych użytkowników oraz ww.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski - ok. 195 tys. zasięgu.

 • Organizację i udział w 52 imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych w ciągu 75 dni, z aktywnym udziałem 2.056 osób, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 8 krajowych, 4 międzynarodowych.

 • 40 mikrodotacji na działania zwiąane z tworzeniem dobra współnego pod nadzorem KE LGD.

W latach 2009-2015 Kanał Elbląski LGD była operatorem 245 dotacji o wartości 16.640.419,55 zł.

W ich wyniku wykonano: 70 szkoleń, 606 imprez, 53 wybudowane lub wyremontowane świetlice, 103 zagospodarowane centra wsi, place zabaw, parki, plaże, przystanie, wieże widokowe, 10 odnowionych zabytków, 5 publikacji, 1 pracownię multimedialną, 2 punkty Informacji Turystycznej, 3 doposażone zespoły ludowe, 1 produkt turystyczny, 12 gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, 14 nowych i rozwiniętych przedsiębiorstw.

Rezultatami tych dotacji było:        1.911 uczestników szkoleń, 7.770 uczestników imprez, 129.996 korzystających z obiektów, 4.200 egz. publikacji, 25 utworzonych miejsc pracy, 12 nowych usług w gospodarstwach rolnych.

Na 26 zawartych umów tylko 1 kobieta była beneficjentką dotacji (4%) J

Na lata 2016–2023 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego przewoduje:

Wartość dotacji LSR OW KE wynosi 13.300.000 zł, w tym realizacja LSR OW KE – 10.450.000 zł, projekty współpracy – 533.500 zł, koszty bieżące i aktywizacja – 2.327.500 zł, z tego 81.000 zł na działania komunikacyjne. W opracowaniu LSR uczestniczyło 3.421 osób z obszaru 12 gmin tworzących KE LGD.

Około 60% budżetu LSR OW KE 2016-2023 przewidziano na działania związane z turystyką.

W ramach realizacji LSR będzie realizowanych 229 zadań, w tym 61 projektów indywidualnych (21 tworzenie firm, 18 rozwój firm, 10 infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna, 2 promocyjne, 3 zabytki, 1 szkolenie, 6 dróg), 3 projekty grantowe (26 zadań), 4 projekty współpracy, 5 operacji własnych LGD oraz 28 zadań aktywizacyjnych i 102 zadania w ramach kosztów bieżących.

Rezultatami będzie 57 utworzonych miejsc pracy, 18.410 korzystających z infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne, 62.965 korzystających z narzędzi promocyjnych, 1.242 zaktywizowanych osób korzystających ze szkoleń, doradztwa i programów aktywizujących, zrealizowane projekty współpracy korzystające z naturalnych zasobów – łącznie przez 11 Lokalnych Grup Działania.

Do 31 lipca 2018 roku awaro 40 umów na kwotę 6.302.688 zł dotachi, w tym 2.142.005,93 zł zrefundowano.

Na 21 zawartych umów z przedsiębiorczości – 8 umów zawarto z kobietami jako beneficjentkami dotacji 38% J

Kanał Elbląski LGD podjęła współpracę w ramach:

 • PO FIO Warmia Mazury Lokalnie - w latach 2014-2017 zrealizowano 40 zadań, w ramach których zaangażowanych było 717 W realizacji zadań uczestniczyło 2 798 osób, a odbiorców zadań było 13 147. Wydatkowana kwota dotacji wyniosła łącznie 158 032,10 zł.
 • Rozwój i promocja Krainy Kanału Elbląskiego – zadanie realizowane w latach 2016-2020 w ramach partnerskiej umowy z 5 Jej głównym zadaniem jest budowanie iupowszechnianie sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizacja. Do realizacji jest 44 zadań. W 2017 roky zrealizowano 7 zadań, w 2018 roku realizujemy 14 zadań.
 • Wydarzeń i zadań poza obszarem KE LGD. Łączna liczba dni z udziałem przedstawicieli KE LGD poza swoim obszarem wyniosła 122 dni i 212

Kanał Elbląski LGD jest członkiem:

 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
 • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (odnowienie w 2015 r.),
 • Warmińsko-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (od 2016 r.),
 • Związku Stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur (od 2016 r.),
 • Związku Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie(od 2016 r.).

Członkami Kanał Elbląski LGD są:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
 • Związek Gmin Kanału Elbląskiego.

Tworzenie sieci:

W 2017 roku Kanał Elbląski LGD w wyniku realizacji 2 operacji własnych LGD przyczynił się do utworzenia 2 sieci partnerskiej współpracy na obszarze LSR OW KE. Utworzone sieci to:

 • Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego. W swojej strukturze skupia 25 członków, gównie przedstawicieli branży turystycznej i organizacji pozarządowych, którzy podpisali deklaracje przystąpienia do Ekomuzeum. W ramach utworzonej sieci stworzono regulamin funkcjonowania EKKE, opracowano ulotkę i logo EKKE, prowadzony jest fanpage na Facebooku.
 • Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego. Sieć skupia 5 wsi tematycznych z obszaru KE LGD, które chcą ze sobą współpracować.