Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Schemat I Programu Pilotażowego LEADER+

| . Opublikowano w Projekty

1. Nazwa projektu:


Łączy nas Kanał Elbląski - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców

2. Wnioskodawca:

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie

3. Efekty 146.803,83 zł dotacji w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006":

2.1. Opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego

2.2. Powolana Lokalna Grupa Działania (18 stycznia 2006 roku)

2.3. Opracowany wniosek aplikacyjny do Schematu II PPL+

2.4. Prowadzona strona internetowa: www.kanalelblaski.pl

4. Czas realizacji - 6 miesięcy:

3.1. Rozpoczęcie działań  - 12 października 2005 roku

3.2. Zakończenie działań  - 26 kwietnia 2006 roku

5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo

LEADER+ jako Inicjatywa Wspólnotowa

Program LEADER istnieje w Unii Europejskiej jako Inicjatywa Wspólnotowa od 1991 roku. Wspiera rozwój lokalny na obszarach wiejskich. Jego istotą jest łączenie partnerstwa z programowaniem. W kolejnych okresach programowania Program LEADER wspierał:

 • LEADER I (1991-1994)
  1. Budowanie lokalnych powiązań obszarów wiejskich
 • LEADER II (1994-1999)
  1. Innowacyjne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
  2. Tworzenie sieci współpracy
 • LEADER+ (2000-2006)
  1. Wspieranie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich
  2. Wspieranie współpracy między obszarami wiejskimi
  3. Tworzenie sieci współpracy obszarów wiejskich

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji. Inicjatywa Wspólnoty LEADER+ służy wspieraniu rozwoju społeczno - ekonomicznego na obszarach wiejskich nie objętych wsparciem w ramach Celu 2.

LEADER w latach 2007-2013 wchodzi w ogólny nurt polityki rolnej i jest finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Cechy i metody Programu LEADER+

 • Lokalne podejście – wsparcie jest udzielane dla ściśle określonego, ciągłego terytorium. Projekt „Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców” obejmuje 10 gmin z 3 powiatów:
  • w powiecie elbląskim: Gminę Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki
  • w powiecie ostródzkim: Gminę Małdyty, Miasto i Gminę Miłomłyn
  • w powiecie iławskim:Gminę Iława, Miasto i Gminę Kisielice, Susz i Zalewo
 • Oddolne podejście – lokalna społeczność jest zaangażowana w analizę zasobów i problemów, określanie kierunków rozwoju i sposobów wydatkowania środków
 • Partnerskie podejście – przedstawiciele sektorów: samorządowego, prywatnego i organizacji pozarządowych tworzą partnerstwo i decydują o strategii rozwoju i jej realizacji
 • Innowacyjne podejście – dotyczy nowatorskiego partnerstwa, oddolnego planowania rozwoju, korzystania z posiadanych zasobów, pomysłowego i harmonijnego łączenia działań, podmiotów i sfer działalności
 • Zintegrowane podejście – dotyczy całościowej analizy obszaru, wszystkich zagadnień
  i interesów różnych sektorów, grup, organizacji, podmiotów wzajemnie powiązanych i spójnych
 • Lokalne podejście do finansowania i zarządzania – Lokalna Grupa Działania posiada dużą autonomię w podejmowaniu decyzji z zakresu finansowania i zarządzania rozwojem lokalnym
 • Sieciowe podejście – Lokalne Grupy Działania są zobowiązane do aktywnego uczestnictwa
  w sieci powiązań, wymiany doświadczeń i współpracy tworzonej w ramach Programu LEADER w skali kraju i Unii Europejskiej


Pilotażowy Program LEADER+ – Schemat I w Polsce

W Polsce Program LEADER+ w okresie programowania 2004 – 2006 jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, w Priorytecie 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działaniu 2.7. „POGRAM PILOTAŻOWY LEADER+”, w dwu schematach: I i II. Program LEADER+ jest finansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa.


Zasady Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce

Celem działania jest stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, zbudowanie Lokalnych Grup Działania oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu. Pilotażowy Program LEADER+ jest wdrażany w dwu schematach.

 • Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Instytucja wdrażająca  – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
 • Beneficjent końcowy   – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Beneficjenci:
  • dla Schematu I – samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne, fundacje, stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń oraz organizacje pozarządowe
  • dla Schematu II – Lokalne Grupy Działania (LGD)
 • Beneficjenci ostateczni – mieszkańcy obszarów wiejskich

Program Pilotażowy LEADER+ - na obszarze Kanału Elbląskiego

Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie 26 września 2005 roku zawarł umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie na realizację projektu „ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”. Wstępne deklaracje udziału w projekcie w ramach Schematu I „Pilotażowego Programu LEADER +” złożyło 10 gmin z obszaru trzech powiatów, tj.:

 • powiat elbląski:     gm. Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki
 • powiat iławski:      gm. Iława, m. i gm. Kisielice, m. i gm. Susz oraz m. i gm. Zalewo
 • powiat ostródzki:  gm. Małdyty oraz m. i gm. Miłomłyn.

Projekt zakładał opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW), zawiązanie trójsektorowego partnerstwa Lokalnej Grupy Działania w postaci fundacji lub stowarzyszenia oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego do Schematu II „Programu Pilotażowego LEADER +”. Swój udział w pracach grup roboczych nowego partnerstwa zgłosiło 80 osób, w tym: 3 powiaty, 12 gmin, 106 rolników i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 4 przedsiębiorców, 3 stowarzyszenia, Izba Rolnicza oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie.

W ramach projektu prowadzona była strona internetowa Związku Gmin z zakładką LEADER, spotkania informacyjne, warsztaty przywództwa w grupie i pracy zespołowej, debata strategiczna, obejmująca znaczenie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju lokalnym, potencjał gospodarczy i kapitał społeczny obszaru, warsztaty strategiczne, zebranie założycielskie LGD i konferencję promującą projekt oraz LGD.

Zakładane efekty w postaci nowego partnerstwa do Schematu II oraz zaplanowane do realizacji zadania związane z promocją i informacją o projekcie i regionie, zostały osiągnięte dzięki szkoleniom i doradztwu, analizom i ekspertyzom, współpracy i wymianie doświadczeń między LGD.

LEADER+ Schemat I był przygotowaniem do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej, w którym przewidziano realizację inwestycji na obszarach wiejskich zaplanowanych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalne Grupy Działania będą prowadzić wstępną selekcję wniosków.

Projekt LEADER+ Schemat I dał szansę ujęcia zadań w dokumencie strategicznym i możliwość udziału w projektach sieciowych beneficjentów z powiatu elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego. Był realizacją jednego z zadań zapisanych w „Programie rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 i perspektywicznie na lata 2007-2013”. Program został przyjęty do realizacji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku w dniu 16 grudnia 2004 roku w Ostródzie, aktualizowany w 2006 roku i od 2009 roku wdrażany jako projekt kluczowy w .Regionalnym programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, a rewitalizacja nitki Kanału Elbląskiego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie w ramach Schematu I zrealizował projekt pn. „ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”. W jego wyniku została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego, powołana Lokalna Grupa Działania pn. „Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania” w Elblągu i zgłoszony projekt na realizację ZSROW KE z 26 zdaniami w Schemacie II Programu Pilotażowego LEADER+ pn. „Łączy nas Kanał Elbląski – realizacja ZSROW KE”. Projekt w ocenie uzyskał I lokatę w województwie i VIII w kraju.


Cele Projektu „Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”

CEL OGÓLNY PROJEKTU: STYMULOWANIE LOKALNYCH INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W STREFIE ODDZIAŁYWANIA KANAŁU ELBLĄSKIEGO CELE SZCZEGÓŁOWE:1. Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 2. Wsparcie procesu tworzenia LGD 3. Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich 4. Promocja obszarów wiejskich


Działania w Projekcie „Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”

 1. Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
  1.1. Spotkania informacyjne grupy inicjatywnej i roboczej - identyfikacja partnerów planowania i Lokalnej Grupy Działania
  1.2. Szkolenia i warsztaty z zakresu przywództwa w grupie, pracy zespołowej, czynników rozwoju lokalnego, planowania strategicznego i konsultacji społecznych
 2. Wsparcie procesu tworzenia LGD
  2.1. Wybór formy organizacyjnej, dokumentowanie procesu partnerstwa
  2.2. Walne Zgromadzenie Członków LGD, powołanie struktur i rejestracja Lokalnej Grupy Działania
 3. Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich
  3.1. Debata strategiczna nt. dziedzictwa przyrody i kultury, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, turystyki i agroturystyki
  3.2. Analiza zasobów obszaru, SWOT, problemów, celów, oddziaływania na środowisko, opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego
 4. Promocja obszarów wiejskich
  4.1. Promocja projektu, opracowanie strony WWW, wydanie ulotki i broszury o projekcie, materiałów szkoleniowych, informacyjnych, prezentacji i dokumentu strategii
  4.2. Konferencja promująca projekt, LGD i zintegrowaną strategię rozwoju

 


Efekty projektu "Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”


1__ZSROW_KE_streszczenie

2_ZSROW_KE__dokument_końcowy

3_ZSROW_KE_zał__1-107_fiszki_projektowe

4. Zarejestrowana lokalna grupa dzialania jako Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

- powołana 18 stycznia 2006 roku przez 34 członków założycieli

- pozyskano 13 partnerów wspierających, w tym 10 gmin, 2 powiaty i Związek Gmin

- zarejestrowana 20 lutego 2009 roku w KRS w Olsztynie pod numerem 0000251035

- wybrane władze LGD i przyjęta ZSROW KE 10 kwietnia 2006 roku przez 60 członków


Zadania projektu "Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”


Konferencja podsumowująca projekt - Pasłęk - 26 kwietnia 2006 roku


2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_1_wykład_WCh

2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_2_Prezentacja_7_cech_LEADER

2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_3_prezentacja_ZSROW_KE

2006_04_26_Pasłek_Konferencja_podsumowująca_4_prezentacja_ZSROW-projekty_gminne

2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_5_prezentacja_ZSROW-fiszki_sieciowe

2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_6_ZSROW_KE_streszczenie

2006_04_26_Pasłęk_konferencja_podsumowująca_7_informacja_o_realizacji_projektu_1

2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_8_informacja_z_realizacji_projektu_2

2006_04_26_Pasłęk_Konferencja_podsumowująca_9_raport


Konsultacje ZSROW KE - luty - marzec 2006 roku


2006_02_24_Miłomłyn_Raport_konsultacje_powiatowe_ZSROW_

2006_03_01_Rychliki_Raport_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_02_Elbląg_Raport_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_02_Susz_Raport_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_03_lława_Raport_konsultacje_powiatowe_ZSROW

2006_03_03_Miłomlyn_Dokumentacja_fotograficzna_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_03_Miłomlyn_Raport_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_03_Zalewo_Dokumentacja_fotograficzna_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_09_Zalewo_Raport_konsultacje_gminne_ZSROW

2006_03_10_Kisielice_Raport_konsultaje_gminne_ZSROW

2006_03_13_Elbląg_Raport_konsultacje_powiatowe_ZSROW

2006_03_14_Ilawa_Raport_konsultacje_gminne_ZSROW


Warsztaty strategiczne - Pasłęk - 18-20 stycznia 2006 roku


2006_01_18-20_Pasłęk_Warsztaty_strategiczne_1_materiały_szkoleniowe_3A

2006_01_18-20_Pasłęk_Warsztaty_strategiczne_2_raport

2006_01_18-20_Pasłęk_Warsztaty_strategiczne_3_wnioski_z_ankiet_badawczych

2006_01_18-20_Pasłęk_Warsztaty_strategiczne_4_raport_z_warsztatów

2006_01_18-20_Pasłęk_warsztaty_strategiczne_5_dokumentacja_fotograficzna


Warsztaty strategiczne - Ilawa - 4-5 stycznia 2006 roku


2006_01_4-5_Ilawa_Warsztaty_strategiczne_1_program_warsztatów

2006_01_4-5_Iława_Warsztaty_strategiczne_2_materiały_szkoleniowe_2_

2006_01_4-5_Iława_Warsztaty_Strategiczne_3_prezentacja_planowanie_strategiczne

2006_01_4-5_Iława_Warsztaty_strategiczne_4_prezentacja_odnowy_wsi

2006_01_4-5_Iława_Warsztaty_strategiczne_5__raport_z_warsztatów

2006_01_4-5_Iława_Warsztaty_strategiczne_6_dokumentacja_fotograficzna


Status prawny LGD - Iława - 15 grudnia 2005 roku


2005_12_15_Iława_Status_prawny_LGD_1_informacja_o_realizacji_projektu

2005_12_15_Iława_Status_prawny_LGD_2_wykład_MK

2005_12_15_Iława_Status_prawny_LGD_3__slajdy_MK

2005_12_15_Iława_Status_prawny_LGD_4_raport

2005_12_15_Iława_Status_prawny_LGD_5_wyniki_ankiety__LGD_i_ZSROW

2005_12_15_Iława_Status_prawny_LGD_6_dokumentacja_fotograficzna


Debata strategiczna - Ostróda - 8-9 grudnia 2005 roku


2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_1_program

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_2_materiały_szkoleniowe_1_część

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_3_prezentacja_raportu_przyroda_AK

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_4_prezentacja_przyroda_rozwój_lokalny_ZK

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_5_prezentacja_dziedzictwo_kulturowe_MG

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_6_prezentacja_kultura_a_rozwój_lokalny_BL

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_7_prezentacja_przedsiębiorczość_GE

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_8_prezentacja_wyniki_badania_ankietowego_TK

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_9_raport

2005_12_8-9_Ostróda_Debata_strategiczna_10_dokumentacja_fotograficzna

2005_12_8-9_Ostróda_1_Raport_o_dziedzictwie_przyrody_AK

2005_12_8-9_Ostroda_2_Raport_o_dziedzictwie_kulturowym_MG

2005_12_8-9_Ostróda_3_Raport_o_kapitale_społecznym_SP

2005_12_8-9_Ostróda_4__Raport_o_przedsiębiorczości_GE


Warsztaty integracyjne - Pasłęk - 21-22 listopada 2005 roku


2005_11_21-22_Pasłęk_Warsztaty_integracyjne_1a_materiały_szkoleniowe._Część_A

2005_11_21-22_Pasłęk_Warsztaty_integracyjne_1b_materiały_szkoleniowe._Częś_B

2005_11_21-22_Pasłęk_Warsztaty_integracyjne_2_raport

2005_11_21-22_Pasłęk_Warsztaty_integracyjne_3_dokumentacja_fotograficzna


Rekrutacja uczestników - Iława - 14 listopada 2005 roku


2005_11_14_Iława_Rekrutacja_1_raport

2005_11_14_Iława_Rekrutacja_2_dokumentacja_fotograficzna


Rekrutacja uczestników - Elbląg 2 - 7 listopada 2005 roku


2005_11_07_Elbląg_2_Rekrutacja_1_raport

2005_11_07_Elbląg_2_Rekrutacja_2_dokumentacja_fotograficzna


Rekrutacja uczestników - Miłomłyn - 2 listopada 2005 roku


2005_11_02_Miłomłyn_1_Raport

2005_11_02_Miłomłyn_2_Dokumentacja_fotograficzna

2005_11_02_Miłomłyn_3_Wyniki_ankiety


Rekrutacja uczestników - Elbląg - 24 października 2005 roku


24_10_2005_Elblag_1_Prezentacja_projektu_Łączy_Nas_Kanał_Elbląski

24_10_2005_Elblag_2_Materiały_konferencyjne

24_10_2005_Elbląg_3_Czynniki_krytyczne_w_procesie_tworzenia_partnerstwa_lokalnego

24_10_2005_Elbląg_4__Broszura_LEADER+

24_10_2005_Elbląg_5_Ulotka_LEADER+

24_10_2005_Elbląg_6__Raport_z_warsztatów

24_10_2005_Elbląg_7__Dokumentacja_fotograficzna

Stanisława Pańczuk

Koordynator Projektu „Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”