Ogłoszenie o naborach wniosków w konkursie nr 13/2018 - Projekt grantowy infrastruktura TRK

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Ogłoszenia

PROW 2014 2020 logo kolor 2

 

 

   Od 22 CZERWCA 2018 roku do 5 LIPCA 2018 roku

trwa nabór wnisoków w Projekcie grantowym na zadania o temacie: Rekreacja wodna. Kwota dofinansowania w formie zaliczki i refundacji wynosi 280.000 zł. Zakres zadań: infrastruktura niekomercyjna turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna (możliwe dofinansowanie 8 zadań).

Kompletna dokumentacja konkursowa znajduje się pdo linkiem:

OGŁOSZENIE NR 13/2018 NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie od 22 czerwca do 5 lipca 2018 r. w godzinach 7:00 do 15.00

Data ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu - 8 czerwca 2018 roku.

II. Miejsce, czas i sposób składania wniosków o powierzenie grantu

Miejscem składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

III. Forma wsparcia

Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania.

Refundacja poniesionych kosztów - 50% wartości grantu po przyjęciu sprawozdania grantobiorcy.

IV. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.):

 1. Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, w tym gminą wiejską Elbląg, gminą wiejską Iława, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim.
 2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
 3. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, nieprowadzące działalności gospodarczej.
 4. Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023
 5. Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną

V. Zakres zadań tematycznego projektu grantowego i wysokość dostępnych środków w Projekcie grantowym oraz intensywność pomocy

 1. Tematyczność Projektu grantowego to: „Rekreacja wodna”.
 2. Zakres zadań zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.) oraz LSR OW KE 2016-2023, tj.:

1) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 1. Intensywność przyznania pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji; w przypadku JSFP koszty te są redukowane do iloczynu ich sumy i współczynnika 0,6363.
 2. Punktowany wkład własny, jeżeli występuje, wynosi co najmniej 5% wartości zadania.
 3. W przypadku JSFP wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% Projektu grantowego, tj.: „Rekreacja wodna”.

VI. Warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru i oceny wnioskodawców oraz ustalenia kwoty wsparcia na zadania w ramach projektu grantowego

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.), a ponadto:

 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów wyboru operacji tj. 43,8 pkt.

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań w projektach grantowych

Nr zakresu

Nazwa zakresu tematycznego operacji

Przedsięwzięcie LSR OW KE

2016-2023

Limit środków na 2018 r. w zakresie

Minimalny i maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt.
w pkt VI „Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji

13/2018/PG

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

1.1.2

140 000,00 PLN

5 000,00-50 000,00 PLN

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

1.3.1

140 000,00 PLN

5 000,00-50 000,00 PLN

RAZEM

280 000,00 PLN

5 000,00-50 000,00 PLN

VIII. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami:

 • osobiście w siedzibie Biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg),
 • telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy Biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,
 • zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
  Lokalna Grupa Działania
  z 26 czerwca 2017 roku.

IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, Regulamin wyboru grantobiorców, formularze wniosków o powierzenie grantu, karty wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantu na realizację zadania, karty wyboru grantobiorców, umowy o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania, karty monitoringu realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl.

X. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania kwoty grantu zawiera wniosek o powierzenie grantu
w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.

Elbląg, 17 maja 2018 roku

Stanisława Pańczuk