Ogłoszenie o naborach wniosków w konkursie nr 10/2018 - tworzenie firm

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Ogłoszenia

PROW 2014 2020 logo kolor 2Od 22 CZERWCA 2018 roku do 5 LIPCA 2018 roku w godz. 7.00 - 15.00 trwa nabór wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 2016-2023 w konkursie nr 10/2018 podejmowanie działalności gospodarczej. Wartość dotacji w formie premii wynosi 978.778 zł (możliwe dofinansowanie 10 operacji)

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentacji konkursowej:
oraz pełne ogłoszenie o naborze:
 
OGŁOSZENIE NR 10/2018 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 22 czerwca do 5 lipca 2018 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data ogłoszenia naboru wniosków – 8 czerwca 2018 roku.

II. Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

III. Forma wsparcia

Premia dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.

IV. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.):

 1. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.

V. Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

VI. Warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie operacji oraz kryteria wyboru operacji

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez KE LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.), a ponadto:

 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wg kryteriów wyboru operacji tj.:

Nr zakresu

Nazwa zakresu tematycznego operacji

Przedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023

Minimalna, niezbędna ilość punktów

10/2018/PI

Podejmowanie działalności gospodarczej

1.1.1.

27,0 pkt

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Limit środków w ramach naboru oraz maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania operacji w projektach indywidualnych

Nr zakresu

Nazwa zakresu tematycznego operacji

Przedsięwzięcie LSR OW KE 2016-2023

Limit środków na 2018 rok w zakresie

Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji

10/2018/PI

Podejmowanie działalności gospodarczej

1.1.1.

978 778,00 PLN

100 000,00 PLN

RAZEM NABÓR NR 10/2018

978 778,00 PLN

X

VIII. Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami:

 • osobiście w siedzibie Biura KE LGD (ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg),
 • telefonicznie oraz e-mailowo w godzinach pracy Biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,
 • zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
  Lokalna Grupa Działania
  z 26 czerwca 2017 roku.

IX. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl.

X. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie operacji

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania pomocy na wdrażanie operacji zawiera wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Elbląg, 17 maja 2018 roku