XX-1-2017 posiedzenie WZC

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XX-1-2017 posiedzenie WZC

Na 9 marca 2017 roku, od godz. 11:00 – I termin, 11:15 – II termin w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu zaplanowano XX-1-2017 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (WZC) Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PORZĄDEK OBRAD XX-1-2017 posiedzenia Walnego Zebrania Członków:

Planowany termin naboru wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Planowany termin naboru wnioskówZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na posiedzeniu 21 lutego 2016 roku podjął decyzję o przyspieszeniu ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin składania wniosków to 3 kwietnia do 18 kwietnia 2017 roku, a planowana data ogłoszenia naboru wniosków to 20 marca 2017 roku.

Szkoła przedsiębiorczości NGO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkoła przedsiębiorczości NGO

Stowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” zaprasza grupy inicjatywne z terenu powiatu braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego do udziału w Szkole Przedsiębiorczości NGO. Szkoła Przedsiębiorczości NGO to cykl szkoleniowy skierowany do osób reprezentujących organizacje, które zadeklarowały gotowość do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Rolnictwo i wieś w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rolnictwo i wieś w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace nad dokumentem trwały rok. Pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele resortu rolnictwa. Prace były prowadzone w jedenastu zespołach. – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Najważniejsza jest zmiana zasad prowadzenia polityki rozwoju w Polsce. Celem głównym jest wzrost spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Świadczy to o zrównoważonym rozwoju kraju, a w odniesieniu do obszarów wiejskich o wyrównaniu poziomu jakości życia między tymi obszarami a miastami – podkreślił szef resortu rolnictwa. Szczegóły dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.