Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje pod linkami w ramach poszczególnych naborów:

Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.

Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.

Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 800 000 PLN.

Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.

Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179 PLN.

Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji, dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.

Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000 PLN.

RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266 PLN.

Podpisujemy pierwsze umowy w ramach PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podpisujemy pierwsze umowy w ramach PROW4 maja 2017 roku pierwsi beneficjenci działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisują umowy na realizację zadań z pierwszych naborów w Lokalnych Grupach Działania. W pierwszej grupie są również "szczęśliwcy" z Kanał Elbląski LGD. Do podpisania umów są przygotowane projekty indywidualne:

1) Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD obejmująca tworzenie sieci współpracy branży turystycznej.

2) Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD obejmująca tworzenie ofert turystycznych wsi tematycznych.

3) Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice - projekt indywidualny Gminy Kisielice.

Zaproszenie na I debatę i warsztaty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

KONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIE


11 maja 2017 roku, godz. 09.00-15.00


Miejsce:        Elbląg, Kamieniczki Elbląskie,
ul. Świętego Ducha 3-4

09.00-09.30 Wprowadzenie do debaty, analiza SWOT - ranking
   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

09.30-09.45 Rezultaty zintegrowanego systemu promocji
   turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego
   2009-2016        Anna Jaroszuk, Henryk Kropidłowski

09.45-11.00 Koncepcja tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału
                   Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

11.00-11.30 Koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - prezentacja Krzysztof Mieczkowski

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.00 Produkty turystyczne i ich pakietowanie w Krainie
                  Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana 
                  prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.00-13.45 Zadania Rady Programowo–Naukowej Szlaku
                   Kulturowego Kanału Elbląskiego
                   - wykład i dyskusja moderowana 
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.45–14.45 Warsztaty analizy TOWS, misja i wizja, problemy i
                   cele, propozycje zadań do realizacji
                   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

14.45-15.00 lunch


Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO - zadanie realizowane w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem


 

Planowany termin naboru wniosków PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Planowany termin naboru wniosków PROWPlanowany termin ogłoszenia naborów wniosków - 8 maja 2017 roku.

Planowany termin naborów wniosków - od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku.

Przewidywane zakresy i limity środków w naborach:

 

Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.

Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.

Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 800 000 PLN.

Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.

Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179 PLN.

Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji, dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.

Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000 PLN.

RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266 PLN.

Zakończony nabór wniosków PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 

Czytaj więcej: Zakończony nabór wniosków PO FIO WML 2Do 20 kwietnia 2017 roku organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE II”
 
Łącznie zostały złożone 144 wnioski
Od 21 kwietnia do 19 maja 2017 roku zespół ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

  • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe,
  • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
    Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.