Zapytanie ofertowe - szkolenie z promocji w Internecie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KE LGD/2019

do projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6936-UM1420002/1z 18 czerwca 2018 roku pt.: Markowy Produkt Turystyczny” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Zamawiający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, NIP: 5782930542, REGON: 28010727 zaprasza do złożenia ofert

1. Opis przedmiotzamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 2-dniowego szkolenia z promocji internetowej mikroproduktów turystycznych, trwającego po 8 godz. lekcyjnych dziennie, dla grupy liczącej 9 osób. Szkolenie powinno być prowadzone głównie w formie warsztatów poprzedzonych krótkim wykładem (praca warsztatowa z własnymi komputerami z dostępem do Internetu). Odbiorcami szkolenia będą m in. przedstawiciele baz noclegowych i gastronomicznych, przedstawiciele aktywnych organizacji pozarządowych, wsi tematycznych z obszarów wiejskich objętych LSR OW KE, który obejmuje 12 gmin, w tym 5 gmin miejsko-wiejskich: Kisielice, Miłomłyn, Pasłęk, Susz, Zalewo i 7 wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Małdyty, Markusy, Rychliki.

  • Standard wymagań: efektem realizacji szkolenia ma być podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników m.in. z zakresu promocji w Internecie, dobierania treści przekazu do wybranych kanałów komunikacji, korzystanie z narzędzi promocji: Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, Snapchat.
  • Termin realizacji zamówienia: marzec 2019 roku.
  • Lokalizacja wykładów i warsztatów: Elbląg

2. Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) przygotowania ostatecznego oraz szczegółowego programu szkolenia i przesłania do akceptacji Zamawiającego co najmniejna 7 dni przed szkoleniem;

2) merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych z Zamawiającym. (W skład materiałów szkoleniowych wchodzą: prezentacja, przykładowe druki, itp.);

3) przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji elektronicznej);

4) przeprowadzenia zajęć.

3. Oferta powinna zawierać:

  • Cenę brutto wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe). Podana wartość zamówienia w przypadku kandydata prowadzącego działalność gospodarczą jest ceną brutto, a w przypadku umowy zlecenia obejmuje również wszystkie koszty zleceniodawcy. Cena brutto obejmuje również koszty dojazdu wykładowcy/trenera do miejsca szkolenia.
  • Zamawiający zapewnia wyżywienie podczas szkolenia (obiad, przerwy kawowe) oraz druk materiałów szkoleniowych.
  • Zamawiający nie zapewnia noclegu podczas szkolenia.
  • Obowiązkowo do oferty należy przedłożyć propozycję programu szkolenia.

4. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:

Ofertę wraz z propozycją programu należy złożyć do 11 lutego 2019 roku w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl.

S.Pańczuk