Trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na Warmii i Mazurach 11 beneficjentów otwiera swoje podwoje i zaprasza do poznania efektów przeznaczenia funduszy europejskich. Zapraszamy i my do Biura Kanał Elbląski LGD, chętnie opowiemy i pokażemy co udało nam się zrobić. Nasze działania i ich efekty dokumentujemy w kolejnych Tomach Kroniki. Jest już ich VII, pracujemy nad VIII. Odwiedziło nas już kilka osób. Byliśmy też na konferencji prasowej "Fundusze! Przystań - skorzystaj!"- Miliony na zmiany - Jak zmieniły się Warmia i Mazury dzięki pieniądzom unijnym? w Olsztynie 17 maja 2017 roku. Były nawet pytania i wywiad do TVP 3 Olsztyn.

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2007-2013 powstało:

 • 6.838 miejsc pracy
 • 809 budynków poddanych rewitalizacji
 • 135 obiektów turystycznych - wybudowanych lub zmodernizowanych
 • 1.690 miejsc noclegowych - nowych
 • 237 km sieci wodociągowych

W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO Warmia i Mazury na podobne projekty przeznaczonych będzie 1,7 mld złotych.

Nasze skromne 18 milionów może nie robią wielkiego wrażenia, ale warto wiedzieć na co wydaliśmy te pieniądze i jakie osiągnęliśmy produkty, rezultaty i oddziaływanie:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (KE LGD) powołały 34 osoby fizyczne 18 stycznia 2006 roku w Pasłęku, w wyniku realizacji pierwszego projektu w ramach Schematu I Programu Pilotażowego LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Wniosek był realizowany za pośrednictwem Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie. Projekt był fragmentem większej całości, czyli jedną fiszką projektową w Programie rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z 2004 i zaktualizowany w 2006 roku.

Do dzisiaj w Stowarzyszeniu pozostało 15 członków założycieli. Na koniec 2016 roku Stowarzyszenie liczyło 113 członków, w tym: 16 z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego, 28 z sektora gospodarczego, 56 mieszkańców. Działa na obszarze 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo, zgodnie z metodą LEADER wypracowaną w ramach Inicjatyw Wspólnoty i jej 7 cech: partnerstwa, terytorialnego, oddolnego, innowacyjnego i zintegrowanego podejścia, oddolnego planowania i finansowania oraz tworzenia sieci.

Od początku nasze kierunkowe działania to:

1. Kształcenie liderów wiejskich.

2. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich

3. Inwestycje w kapitał i infrastrukturę społeczną na obszarach wiejskich w ramach LSR OW KE.

W szczegółach 11 lat pracy Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego to realizacja 30 projektów, w tym trzech kolejnych Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na łączną wartość dotacji 18.060.365,44 zł, w tym 17.700.311,04 zł dotacji z UE.

I. Biuro Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego w ramach zł dotacji wykonało:

 • 127 szkoleń, 6.393 osobodni; 60 spotkań animacyjnych – 856 osobodni; 23 wizyty studyjne – 682 osobodni. RAZEM 7.931 osobodni;
 • 22 zwarte publikacje (łącznie 40 wydań) – 56.884 egz., 13 produktów turystycznych – 17.000 egz. w formie broszury, 18 wzorów widokówek – 20.600 egz., 2 filmy – 3.400 kopii; 12 questów – 12.000 egz., 1 ulotka – 20.000 egz.; 2 strony internetowe – 52.166 użytkowników, fanpage na Facebooku – 946 lajków, 12.000 odbiorców. RAZEM 194.996 odbiorców;
 • 51 imprez, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 7 krajowych, 4 międzynarodowe; 75 dni – 2.074 osobodni obsługi,
 • 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych,
 • 121 km oznakowanych szlaków wodnych,
 • 400 oznakowanych atrakcji przyrodniczo-kulturowych,
 • 36 km Szlaku Pocztyliona,
 • 34 opracowane dokumentacje techniczne i 37 opracowane Plany Odnowy Miejscowości oraz 5 powołanych NGO,
 • 27 mikrodotacji tworzenia dobra wspólnego pod nadzorem LGD, 521 wolontariuszy, 2.132 uczestników projektu, 10.204 odbiorców.

II. W latach 2009-2015 KE LGD była operatorem 245 dotacji o wartości 13 510.834,78 zł.

W ich wyniku wykonano: 70 szkoleń, 606 imprez, 53 wybudowane lub wyremontowane świetlice, 103 zagospodarowane centra wsi, place zabaw, parki, plaże, przystanie, wieże widokowe, 10 odnowionych zabytków, 5 publikacji, 1 pracownię multimedialną, 2 punkty Informacji Turystycznej, 3 doposażone zespoły ludowe, 1 produkt turystyczny, 12 gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, 14 nowych i rozwiniętych przedsiębiorstw.

Rezultatami tych dotacji było: 1.911 uczestników szkoleń, 7.770 uczestników imprez, 129.996 korzystających z  obiektów, 4.200 egz. publikacji, 25 utworzonych miejsc pracy, 12 nowych usług w gospodarstwach rolnych.

III. W 2016 roku została wybrana do realizacji nowa Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016–2023.

Wartość dotacji nowej LSR OW KE wynosi 13.109.000 zł, w tym realizacja LSR OW KE – 10.450.000 zł, projekty współpracy – 209,000 zł, koszty bieżące i aktywizacja – 2.327.500 zł, z tego 81.000 zł na działania komunikacyjne. W opracowaniu LSR uczestniczyło 3.421 osób z obszaru 12 gmin tworzących KE LGD.

Około 34% budżetu LSR OW KE 2016-2023 przewidziano na działania związane z turystyką.

W ramach realizacji LSR będzie realizowanych 229 zadań, w tym 61 projektów indywidualnych (21 tworzenie firm, 18 rozwój firm, 10 infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna, 2 promocyjne, 3 zabytki, 1 szkolenie, 6 dróg), 3 projekty grantowe (26 zadań), 4 projekty współpracy, 5 operacji własnych LGD oraz 28 zadań aktywizacyjnych i 102 zadania w ramach kosztów bieżących.

Biuro Kanał Elbląski LGD przewiduje prowadzenie strony internetowej, 2 fanpage na FB, 121 modułów szkoleniowych, 2 konferencje, 8 Tomów Kroniki, oznakowanie 100 km tras rowerowych i 120 km wodnych.

Rezultatami realizacji LSR przez beneficjentów dotacji będzie 61 utworzonych miejsc pracy, 18.410 korzystających z infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne, 62.965 korzystających z narzędzi promocyjnych, 1.242 zaktywizowanych osób korzystających ze szkoleń, doradztwa i programów aktywizujących, 4 zrealizowane projekty współpracy korzystające z naturalnych zasobów – łącznie przez 11 Lokalnych Grup Działania.

IV. Od 2014 roku jesteśmy punktem Animacyjno-Doradczym PO FIO Warmia Mazury Lokalnie.

W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywateleskich w latach 2014-2016 powstało 27 mikroprojektów tworzenia dobra wspólnego pod nadzorem Kanał Elbląski LGD, 521 wolontariuszy, 2.132 uczestników projektu, 10.204 odbiorców.

V. W 2017 roku Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania podjęło nowe wyzwanie dotyczące koordynacji zadań związanych z rozwojem i promocją turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.

W ramach Koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego powstaje Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego, a w tym:

 1. Zespół Koordynacyjny składający się z przedstawicieli 5 partnerów POROZUMIENIA O WSPÓŁPRCAY z 17 stycznia 2017 roku (2 spotkania: 8 lutego 2017 roku i 23 marca 2017 roku).
 2. Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego w ciągu trzech debat i warsztatów oraz analiz dokumentów, wiedzy naukowej w zderzeniu z lokalnymi ekspertami (I debata – 11 maja 2017 roku, II debata – 21 czerwca 2017 roku, III debata – wrzesień 2017 roku).
 3. Rada Programowo-Naukowa Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – opracowany Regulamin, list intencyjny i prośba do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o jej powołanie.
 4. Fanpage i grupa otwarta Krainy Kanału Elbląskiego oraz strona internetowa www.kanalelblaski.eu lub www.krainakanaluelblaskiego.pl, www.kanalelbalski.com z kalendarzem imprez w Krainie Kanału Elbląskiego.
 5. Koncepcja przebiegu i oznakowania tras rowerowych Kanału Elbląskiego z konsultacjami i dokumentacją organizacji ruchu.
 6. Dwa filmy promocyjno-edukacyjne z serii „Tajemnice Kanału Elbląskiego” dotyczące Georga Jacoba Steenke – twórcy, budowniczego i administratora Kanału Elbląskiego oraz problemów budowy Kanału Elbląskiego.
 7. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jako sieciowego produktu turystycznego.
 8. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego – budowanie ofert turystycznych.
 9. Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego i ich pakietowanie, w tym wycieczki, mikroeventy oraz Święto Szlaku.
 10. Szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego jako kadry turystycznej jutra.

Do wykonania w perspektywie kolejnych lat pozostaje oznakowanie obiektów i tras Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, tworzenie i pakietyzacja produktów turystycznych, opracowanie materiałów promocyjnych, tworzenie Święta Szlaku, komercjalizowanie koordynacji marki Krainy kanału Elbląskiego.

Olsztyn, 17 maja 2017 roku, opracowanie: Stanisława Pańczuk