Płatności bezpośrednie i obszarowe za 2017 rok

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

min rolnictwa

Od 15 marca br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) można składać wnioski o przyznanie płatności za 2017 r. Tak jak w roku 2016, stosowane są następujące rodzaje płatności bezpośrednich:

- jednolita płatność obszarowa,

- płatność za zazielenienie,

- płatność dodatkowa,

- płatność dla młodych rolników,

- wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do owoców miękkich (przy czym od 2017 r. sektor owoców miękkich obejmuje wyłącznie uprawy truskawek), płatność do pomidorów, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych),

- płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia krajowego).

Ponadto, na jednym formularzu wniosku można ubiegać o przyznanie także płatności obszarowych realizowanych w ramach PROW 2014-2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz w ramach PROW 2007-2013 (płatności kontynuacyjnych: rolnośrodowiskowej i na zalesianie).

Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą inne płatności finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw jest możliwe w terminie do 30 września br. Nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.

Termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2017 r. potrwa do 15 maja br. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 9 czerwca 2017 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wniosek o przyznanie płatności można złożyć przez Internet za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej ARiMR.

Szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej formy składania wniosków, tym bardziej, że od 2017 r. uproszczone zostały zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR.

Zgodnie z nowymi zasadami, wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR. Jako login do systemu teleinformatycznego ARiMR należy podać numer identyfikacyjny producenta[1]. Kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu, a następnie podaniu:

- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, oraz

- ostatniej kwoty środków finansowych wypłaconych przez ARiMR w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu. W przypadku gdy w tym roku ARiMR nie wypłaciła wnioskodawcy żadnych środków finansowych, należy wpisać cyfrę zero.

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji e-Wniosek dostępne są na stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet.html).

[1]  Numer producenta o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Źródło:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-bezposrednich-i-platnosci-obszarowych-PROW-za-2017-r