Po posiedzeniu XX-1-2017 WZC

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD

9 marca 2017 roku odbyło się XX-1-2017 posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Jego celem było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz zmian kryteriów operacji i grantobiorców oraz Regulaminu Rady i Regulamin wyboru grantobiorców, a także zmian LSR OW KE 2016-2023. Przyjęto także prognozę finansową na lata 2017-2023 i plan pracy na 2017 rok. WZC udzieliło absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu i upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w 2017 roku.

Dziękuję Członkom WZC za udział w posiedzeniu, twórczą dyskusję, podjęcie stosownych uchwał i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.

S.Pańczuk