Planowany termin naboru wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prowZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na posiedzeniu 21 lutego 2016 roku podjął decyzję o przyspieszeniu ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin składania wniosków to 3 kwietnia do 18 kwietnia 2017 roku, a planowana data ogłoszenia naboru wniosków to 20 marca 2017 roku.

Planowane są nabory wniosków w zakresach:

Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780,00 PLN.

Nr 5/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 751 855,00 PLN.

Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 801 343,00 PLN.

Nr 7/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, kwota limitu dotacji - 617 814,00 PLN.

Nr 8/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179,00 PLN.

Nr 9/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji, dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595,00 PLN .

Nr 10/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000,00 PLN .

RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4.185 566,00 PLN.