NEWSLETTER 1/2017 ESWIP

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

praca 38

WAŻNE DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ

1. Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych informuje, iż termin naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Grup Inicjatywnych w ramach rundy konkursowej nr 2/2016 został wydłużony do 31 stycznia 2017 r.

2. Sprawdź, co zmieni się w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Według projektodawcy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w ustawie uelastycznią i usprawnią funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, odpowiadając na wyzwania stojące przed tymi podmiotami szczególnie w początkowym okresie ich działania. Ułatwią również osobom fizycznym dostęp do takiej formy działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielnia socjalna – zarówno, jeśli chodzi o tworzenie podmiotu, jak i znalezienie w nim zatrudnienia. Pojawią się również ułatwienia dla istniejących już przedsiębiorstw społecznych.

28 grudnia 2016 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazła się informacja o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. W Wykazie wyjaśniono, dlaczego potrzebna jest aktualizacja ustawy i przedstawiono najważniejsze planowane zmiany.

Według projektodawcy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), zmiany te uelastycznią i usprawnią funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, odpowiadając na  wyzwania stojące przed tymi podmiotami szczególnie w początkowym okresie ich działania. Ułatwią również osobom fizycznym dostęp do takiej formy działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielnia socjalna – zarówno, jeśli chodzi o tworzenie podmiotu, jak i znalezienie w nim zatrudnienia. Pojawią się również ułatwienia dla istniejących już przedsiębiorstw społecznych.

Sprawdź, co zmieni się w ustawie o spółdzielniach socjalnych:

 1. zmniejszenie wymaganej liczby założycieli spółdzielni socjalnej z pięciu do trzech osób w przypadku spółdzielni osób fizycznych. Dodatkowi dwaj członkowie będą musieli dołączyć do spółdzielni w późniejszych, określonym terminie;
 2. wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej o tzw. charakterze usługowym;
 3. uregulowanie kwestii  zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi – te osoby będą mogły założyć spółdzielnię pod warunkiem, że ich liczba nie będzie mniejsza niż 30% ogólnej liczby założycieli;
 4. rozszerzenie katalogu osób, które mogą być założycielami lub przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka oraz osób podejmujących zatrudnienie w spółdzielni o osoby pracujące i jednocześnie uprawnione do świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej (osoby ubogie pracujące) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 5. zmiana zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej – możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych i osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Przewidziano wzrost wysokości jednorazowego wsparcia do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę;
 6. objęcie wsparciem nie tylko członków założycieli i członków przystępujących do spółdzielni socjalnej, ale przeznaczenie go również na tworzenie miejsca pracy dla pracowników spółdzielni socjalnej niebędących członkami spółdzielni socjalnej. Możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe będzie dotyczyć również już istniejących przedsiębiorstw;
 7. udzielanie wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych (nie tylko na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej) oraz przekazywanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych;
 8. ponowne zdefiniowanie przedmiotu działalności spółdzielni socjalnej;
 9. doprecyzowanie celu działania spółdzielni socjalnej poprzez wskazanie, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem, niebędących jej członkami;
 10. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 11. możliwość odbycia praktyk zawodowych w spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną, realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej (WTZ), co miałoby realny wpływ na pogłębienie wiedzy poprzez doskonalenie umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy, a także wykształcenie umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole oraz poczucia odpowiedzialności za jakość pracy. W przypadku odbywania praktyki zawodowej przez uczestnika warsztatu, koszty uczestnictwa osoby niepełnosprawnej finansowane byłyby w pełnej wysokości.
Wyzwania stojące przed spółdzielniami socjalnymi oraz systemem zabezpieczania społecznego, na które mają odpowiedzieć planowane zmiany:
 1. skompletowanie 5-osobowego składu założycielskiego, gdzie założyciele są rekrutowani spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mogą być to osoby nie dość zmotywowane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie posiadające wystarczających kompetencji zawodowych czy społecznych;
 2. wysoki wymóg zatrudnieniowy w początkowym okresie działania podmiotu;
 3. istnienie grupy osób ubogich pracujących – osób, które ze względu na niskie wynagrodzenie zmuszone są korzystać np. z pomocy społecznej, a nie kwalifikują się do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mogą znaleźć zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych. Dzięki temu te osoby znajdą godne zatrudnienie i nie będą zmuszone do korzystania z systemu pomocy społecznej;
 4. jako osoby realnie zagrożone wykluczeniem społecznym rozpoznano również osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 5. niski stopień zaspokajania potrzeb ludności w zakresie dostępu do usług społecznych: pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, prowadzenia niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Jest to zbieżne z planami deinstytucjonalizacji usług społecznych;
 6. przepisy, które dotychczas nie gwarantowały przedłużania trwałości spółdzielni socjalnych i wzmacniania ich na samym początku działalności;
 7. niska reintegracja osób pracujących w spółdzielni, którzy nie są jednocześnie jej członkami.

Projekt zmian wprowadza również do ustawy zagadnienia związane z ekonomią społeczną, która przez 10 lat funkcjonowania Ustawy o spółdzielniach socjalnych znacznie się rozwinęła i nie była do tej pory uregulowana prawnie.

Zapoznaj się z pełnym tekstem informacji dotyczącej Projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Chcesz wzmocnić swoją spółdzielnie socjalną i przygotować ją na nadchodzące zmiany w prawie? Skontaktuj się z nami – bezpłatnie udzielimy Ci porady prawnej, finansowo-księgowej i biznesowej.

Karolina Fijołek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 512 034 281 
Aleksandra Podkońska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 519 300 647

3. TISE uruchomi nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek.

29 grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora będzie pełnił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego), a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli też udział wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Paweł Chorąży (Ministerstwo Rozwoju) i Krzysztof Michałkiewicz (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz Henryk Wujec – przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Przedsiębiorstwa społeczne to organizacje łączące działalność społeczną i ekonomiczną (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit). Z danych GUS, Klon/Jawor, etc. wynika, że funkcjonuje ich w Polsce ok. 20 tysięcy. Teraz będą mogły uzyskać środki na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom społecznym (zatrudniającym do 250 osób) na okres do 7 lat, a ich oprocentowanie będzie oparte na stopie redyskonta weksli i będzie zależało od liczby utworzonych miejsc pracy.

Uruchomienie nowego funduszu było poprzedzone programem pilotażowym prowadzonym przez Fundusz Pożyczkowy TISE w latach 2013-2016. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki POKL. W ciągu prawie 4 lat funkcjonowania ES Fundusz TISE udzielił 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych na kwotę 39 mln. zł. Przedsiębiorcy stworzyli ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r. Obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE). TISE jest też jedynym pośrednikiem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, w realizacji pilotażowego projektu, w ramach którego uruchomiono preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców społecznych (ES Fundusz TISE) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. TISE współpracuje także z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym udzielając z jego linii mikropożyczek (EPMF Progress) oraz korzystając z jego gwarancji w ramach programu EaSI. TISE jest członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Między 2008 a 2016 rokiem TISE udzieliło 3,5 tys. pożyczek o łącznej wartości przeszło 450 mln złotych.

Źródło: TISE
 
4. Strefa TARGES - Brzydkie Rzeczy

Brzydkie Rzeczy to nie-brzydkie rzeczy, ale oryginalne wzornictwo biżuterii, odzieży, przedmiotów codziennego użytku i propozycje na niepowtarzalne prezenty dla bliskich lub dla siebie.
 
 
5. Spotkania informacyjne ośrodka OWIES
 
Planujesz założyć przedsiębiorstwo społeczne, poznać dobre praktyki ekonomii społecznej dowiedzieć się z jakich dotacji może skorzystać Twoja organizacja pozarządowa? Seminaria informacyjne prowadzone przez Ośrodek OWIES to świetna okazja, by Twoje stowarzyszenie lub fundacja, społeczność lokalna, czy samorząd poznały ekonomie społeczną z bliska. Seminarium zorganizujemy w najdogodniejszym dla Ciebie terminie i miejscu. Skontaktuj się z nami!
Biuro projektu: ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
www.owies.org.pl
infopunkt: 55 235 33 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.