Wyniki wstępnej weryfikacji wymogów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Poniżej zamieszczam listy wniosków spełniających wymogi wstępnej weryfikacji wniosków. Weryfikacja wstępnych wymogów wniosku nie ma charakteru oceny zadania, nie jest prowadzona w oparciu o kryteria wyboru operacji lub zadania i wnioskodawcy nie przysługuje prawo żądania uzasadnienia (paragraf 7 ust. 13).

 

Zgodnie z paragrafem 7 ust. 4 uzupełnieniom na etapie weryfikacji wstępnej mogły podlegać następujące braki formalne.

"4. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) niewypełnione pole lub pola dotyczące danych wnioskodawcy;

2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia we wniosku;

3) brak wymaganych załączników;

4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;

5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

6) brak potwierdzenia załączników za zgodność z oryginałem."

Paragraf 7 ust. 5 określa warunki odrzucenia wniosków na etapie weryfikacji wstępnej:

"5. Odrzuceniu na etapie weryfikacji wstępnej podlega wniosek o wsparcie operacji lub powierzenie grantu, który:

1) został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2) został złożony na formularzu innym niż wskazany w ogłoszeniu;

3) został złożony przez nie uprawniony podmiot lub

4) nie zawiera nazwy wnioskodawcy lub

5) nie zawiera adresu wnioskodawcy, a jego ustalenie na podstawie posiadanych danych nie jest możliwe lub

6) wniosek został podpisany przez osoby nieuprawnione;

7) przekracza limit pomocy na jednego Beneficjenta, jeśli dotyczy;

8) dotyczy operacji niezgodnej z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków o trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570);

9) ma termin realizacji operacji inny niż w ogłoszeniu, dotyczy operacji realizowanej w więcej niż w 2 etapach, w terminie dłuższym niż 2 lata i później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku;

10) którego całkowita wartość jest niższa niż 50 tys. zł;

11) wysokość wnioskowanej pomocy przekracza wartość:

  1. skreślony,
  2. 300 tys. złotych i wyczerpania wysokości limitu na beneficjenta w przypadku rozwoju firm,
  3. 100 tys. złotych i wyczerpania wysokości limitu na beneficjenta w przypadku tworzenia firm,
  4. 300 tys. złotych w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, dziedzictwa, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej kulturalnej i dróg;

12) suma kontrolna wniosku jest niezgodna w wersji papierowej i elektronicznej;

13) nie posiada oświadczenia wnioskodawcy o spełnieneiu warunków przyznania pomocy lubb grantu  i zgodności z celami, przedsięwzięciami i wskaźnikami LSR OW KE 2016-2023.".