Kwota dostępnych środków na LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgW związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości kwot dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 23 marca 2016 roku zamieszczono informację.

W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 6 października 2015 r., dla którego termin składania wniosków obowiązywał od 9 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą (pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r., znak: ROWwrt-łt-540-2/16(770)) kwot dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dostępnych w województwie warmińsko-mazurskim środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4 wynosi 29 896 104,41 (EUR). Natomiast limit dostępnych w województwie warmińsko-mazurskim środków przeznaczonych na realizację LSR na poddziałania 19.2 i 19.3 wynosi 24 458 003,02 (EUR).
W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW na lata 2014-2020 jest limit na poddziałania 19.2 i 19.3, a wyboru LSR dokonuje się biorąc pod uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia jedynie na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020.

Dla wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych ze środków EFRROW, wskazane zostaną wysokości środków w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, nielimitowane ww. kwotą dostępnych środków.