Nabory wniosków w RPO Warmia Mazury

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_herb_wojewdztwa.jpg

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO
Działanie 6.1 Infrastruktura kultury
Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Nabór będzie przeprowadzony w trybie konkursowym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii interwencji 094 (ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa) wynosi: 10 000 000,00 EUR1 co stanowi: 43 277 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (dla projektów nie generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2016 r.
do 29 kwietnia 2016 r.
w godzinach 8.00 – 15.00

więcej informacji