Zmiana klimatu - zmiana nastawienia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_czarny_15.jpgStowarzyszenie Euregion Niemen oraz Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu - zmiana nastawienia” realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w szczególności:

  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Miejscem realizacji projektów będzie województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć jeden wniosek, a wysokość wnioskowanego grantu może wynosić maksymalnie: 4000 PLN (cztery tysiące złotych 00/100) – dla tzw. ”miękkich” projektów i 10000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dla projektów inwestycyjnych. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty to 1000 PLN w przypadku projektów miękkich i 4000 PLN w przypadku projektów inwestycyjnych.

Realizatorom lokalnych projektów zostanie udzielone kompleksowe wsparcie merytoryczne i organizacyjne w ciągu całego procesu realizacji projektów (zarówno na etapie przygotowania wniosku, jego realizacji jak i rozliczenia). Będzie ono udzielane przez doświadczoną kadrę projektu. Elementem wsparcia merytorycznego będzie zorganizowanie w ramach projektu szkoleń dla wnioskodawców oraz szkoleń dla grantobiorców.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia Konkurs Mikrograntów "Zmiany klimatu - zmiana nastawienia" dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Euroregion Niemen.

S.Pańczuk