Ogłoszony nabór na wybór LSR 2016-2023

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2015 r. wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wnioski w ramach konkursu składa się bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00 przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu o wybór strategii rozwoju lokalnego (LSR), upływa w dniu 31 grudnia 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404.

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) określa art. 4 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U z 2015 r. poz. 378).

Formularz wniosku o wybór LSR, kryteria wyboru LSR, formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, regulamin konkursu, instrukcje wypełniania wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego (LSR), sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizacje LSR, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR oraz wykaz niezbędnych załączników, dostępne są na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.prow.warmia.mazury.pl w zakładce Wybór LSR.

Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie lub nie będą zawierały nazwy LGD lub nie będą zawierały adresu LGD i nie będzie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych lub do wniosku o wybór LSR nie dołączono LSR, zostaną poinformowani, że zarząd województwa pozostawił takie wnioski bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 453, 454, 455, 456) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-92; 89 521-92-91; 89 521-92-94; 89 521-92-86; 89 521-92-55 oraz 89 521-92-85 - sekretariat PROW, a także dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl

Uchwała Zarządu Województwa z dnia 6 października 2015 r - plik .pdf
Treść ogłoszenia - plik .pdf

Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce - plik .pdf
Uproszczone formy wsparcia w LEADER 2014-2020 2015 - plik .zip
Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020 - plik .pdf

Uszczegółowienie do wyboru LSR - plik .pdf
Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - plik .pdf
Załącznik 1 do Regulaminu - Formularz wniosku o wybór LSR - plik .xls
Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR - plik .pdf
Załącznik 2 do Regulaminu - Kryteria wyboru LSR - plik .pdf
Załącznik 3 do Regulaminu - Struktura LSR - plik .pdf
Załącznik 4 do Regulaminu - Karta oceny wniosku - plik .xlsx
Załącznik 5 do Regulaminu - Karta oceny LSR dla członka komisji - plik .xlsx
Załącznik 6 do Regulaminu - Sposób ustalania wysokości środków - plik .pdf
Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR - plik .pdf
Załącznik 2 do Umowy ramo