XVII Walne Zebranie Członków KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00035.jpgZapraszam na XVII-1-2015 posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Walne Zebranie Członków odbędzie się 29 czerwca 2015 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, o godz. 13:00 – I termin lub 13:30 – II termin.

PORZĄDEK OBRAD XVII-1-2015 WZC:

  1. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
  2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XVII-1-2015 Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WZC XVI-1-2014 z 21 lutego 2014 roku.
  4. Wybór Przewodniczącego obrad WZC na III kadencję 2014-2017.
  5. Informacja z realizacji zadań między posiedzeniami WZC: 21.02.2014 roku – 29.06.2015 roku.
  6. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:

6.1. UCHWAŁY nr XVII-1/1/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

6.2. UCHWAŁY nr XVII-1/2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2014 rok.

6.3. UCHWAŁY nr XVII-1/3/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2014 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

6.4. UCHWAŁY nr XVII-1/4/2015 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w latach 2009-2015.

5.5. UCHWAŁY nr XVII-1/5/2015 w sprawie przyjęcia Raportu końcowego ex-post z ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego oraz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za okres 2009-2015

6.6. UCHWAŁY nr XVII-1/6/2015 w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

6.7. UCHWAŁY nr XVII-1/7/2015 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

6.8. UCHWAŁY nr XVII-1/8/2015 w sprawie stwierdzenia utraty członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

6.9. UCHWAŁY nr XVII-1/9/2015 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wybranego w wyborach uzupełniających.

6.10. UCHWAŁY nr XVII-1/10/2015 w sprawie stwierdzenia utraty członkostwa w Radzie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

6.11. UCHWAŁY nr XVII-1/11/2015 w sprawie powołania 3 członków Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wybranych w wyborach uzupełniających.

6.12. UCHWAŁY nr XVII-1/12/2015 w upoważnienia Zarządu do opracowania koncepcji rozwoju lokalnego obszaru LSR zawierającej opis obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem oraz do złożenia wniosku o przyznanie pomocy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1. Wsparcie przygotowawcze.

6.13.UCHWAŁY nr XVII-1/13/2015 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych w 2015 roku.

6.14. UCHWAŁY nr XVII-1/14/2015 zmieniającą UCHWAŁĘ NR XVI/1/8/2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad płatności składek członkowskich.

6.15. UCHWAŁY nr XVII-1/15/2015 w sprawieprzyjęcia planu pracy, przychodów i wydatków Stowarzyszenia na 2015 rok.

6.16. UCHWAŁY nr XVII-1/16/2015 w sprawie przyjęcia Strategii - planu operacyjnego Partnerstwa Questingu

6.17. UCHWAŁY nr XVII-1/17/2015 w sprawie przyjęcia Strategii tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki wodne, w tym szlaki kajakowe partnerskich LGD

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk