Konkurs na dotacje dla NGO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_herb_wojewdztwa.jpg

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGOogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.

Dotyczy następujących zadań:
1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5) rozwój turystyki
6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
8) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
9) integracja środowisk kombatanckich

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to:  60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.
Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http:// (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/  w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 5 czerwca  2015 r. - należy składać oferty.  
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

Elżbieta Mierzyńska

Główny Specjalista

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów