Nabór - animator rozwoju lokalnego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne i dodatkowe oraz zakres wykonywanej pracy określa zamieszczony poniżej Załącznik Nr 2 do regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania przyjęty przez VIII-III-1-2015 posiedzenie Zarządu z 27 stycznia 2015 roku. VIII_III_1_Z_14_Zalacznik Nr 2 opis stanowiska pracy animator rozwoju lokalnego 2015-01-27.

Wymagane dokumenty przy wniosku aplikacyjnym na wolne stanowisko pracy:

1) List motywacyjny i życiorys zawodowy.

2) Kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność o oryginałami, Biuro LGD jest uprawnione do potwierdzania zgodności dokumentów przedstawianych w LGD).

3) kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone za zgodność j.w.).

4) Referencje (nieobowiązkowe).

5) Oryginał kwestionariusza osobowego (wg wzoru zamieszczonego poniżej).

6) Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście do 6 lutego 2015 roku, do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia), w siedzibie Stowarzyszenia lub zwykłą pocztą na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
pokój 29,

z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Animator Rozwoju Lokalnego.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 40.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko pracy dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z członków Zarządu KE LGD poprzez test wiedzy i umiejętności oraz rozmowę kwalifikacyjną na najbliższym posiedzeniu Zarządu - po terminie zakończenia naboru wniosków aplikacyjnych kandydatów, tj. 10 lutego 2015 roku w Miłomłynie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 

S.Pańczuk