Podsumowanie 2014 roku

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpg

Kończący się 2014 rok to czas podsumowań. W opracowanej ulotce, która ukaże się na początku 2015 roku, pokazujemy jak zmieniało się i co robiło przez 9 lat działaności Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Poniżej przedstawiam zestawione "na gorąco" efekty naszej pracy w 2014 roku.

ORGANY KANAŁ ELBLĄSKI LGD:

 • Walne Zabranie Członków: Stowarzyszenie liczy 100 członków, w tym: 41 kobiet i 59 mężczyzn, z tego 53 przedstawicieli sektora społecznego, 28 publicznego i 19 gospodarczego. Walne Zebranie Członków obradowało 1 raz - 21 lutego 2014 roku i podjęło 8 uchwał.
 • Zarząd liczy 5 osób. Obradował 9 razy i podjął 21 uchwał. Posiedzenia miały miejsce:
  • 22 stycznia 2014 r.
  • 7 lutego 2014 r. - 7 uchwał
  • 25 marca 2014 r.
  • 15 kwietnia 2014 r - 1 uchwała
  • 28 kwietnia 2014 r.
  • 17 lipca 2014 r. - 7 uchwał
  • 2 września 2014 r. - 1 uchwała
  • 27 października 2014 r. - 3 uchwały
  • 16 grudnia 2014 r. - 2 uchwały
 • Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. W 2014 nastąpiły zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna obradowała 1 raz - 20 lutego 2014 roku i podjęła 2 uchwały.
 • Rada ds. wyboru operacji liczy 14 członków. W 2014 roku nastąpiło zmniejszenie liczebności Rady o 1 osobę. Rada obradowała  8 razy, w tym podczas 5 posiedzeń oceniających i 3 posiedzeń odwoławczych. Łącznie w 2014 roku Rada oceniła 142 wnioski, w tym 104 z 2014 r. i podjęła 127 uchwał. Posiedzenia oceniające miały miejsce:
  • 22 stycznia 2014 r. - ponowna ocena 1 wniosku,
  • 18 marca 2014 r. - ocena 21 wniosków,
  • 24 marca 2014 r. - ocena 46 wniosków, 
  • 16 kwietnia 2014 r. odwoławcze 21 wniosków i 46 wnioski z 2013 r.- ponowna ocena,
  • 6 maja 2014 r. - odwoławcze - 33 uchwały,
  • 22 lipca 2014 r.  - ocena 25 wniosków,
  • 11 sierpnia 2014 r. - odwoławcze - 23 uchwały,
  • 4 września 2014 r. - oceniające - 3 uchwały. 
 • Biuro Kanał Elbląski LGD. W Biurze jest zatrudnionych 7 osób. W 2014 roku nastąpiła zmiana na stanowisku animatora rozwoju lokalnego.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

W 2014 roku przeprowadzono 4 kontrole. Były to kontrole Urzędu Marszałkowskiego dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, realizacji funkcjonowania LGD nabywania umiejętności i aktywizacji w 2014 roku, projektu współpracy KAJAK.

REALIZOWANE PROJEKTY:

W 2014 roku w Kanał Elbląski LGD były realizowane następujące projekty:

 • Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju: ogółem w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów - złożono 462 wnioski, wybrano 365 wniosków, z tego:
  • 4 konkursy w RwDN - złożone 23 wnioski, wybrane 22 wnioski;
  • 8 konkursów w TiRM - złożonych 56 wniosków, wybrane 33 wnioski;
  • 8 konkursów w OiRW - złożonych 68 wniosków, wybranych 55 wniosków;
  • 7 konkursów w MP - złożonych 315 wniosków, wybranych 255 wniosków.

W 2014 roku ogłoszono 9 konkursów w 3 naborach, w których wpłynęło 91 wniosków, z tego:

  • 1 konkurs w RwDN - 4 wnioski złożone, 3 wybrane;
  • 4 konkursy w TiRM - 23 wnioski złożone, 16 wniosków wybranych;
  • 3 konkursy w OiRW - 18 wniosków złożonych, 15 wybranych; 
  • 1 konkurs w MP - 46 wniosków złożonych, 30 wybranych.
 • Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Wartość projektu wyniosła 464.555,90  zł, w tym koszty bieżące 440.627,90 zł, nabywanie umiejętności i aktywizacja 23.928,00 zł. W ramach aktywizacji wydano 2 publikacje w 1600 eg., przeprowadzono 15 szkoleń dla 296 osób, prowadzono 2 strony internetowe, opracowano 6 Planów Odnowy Miejscowości.
 • Kajakowa Aktywność Jako Atrakcja Kraju - KAJAK. Wartość projektu KE LGD wynosi 141.449 zł. W ramach projektu powstał przewodnik kajakowy, aplikacja mobilna, film, konferencja i warsztaty podsumowujące projekt oraz strategia tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki wodne.
 • Questingowy Projekt Współpracy - QPW Wartość projektu KE LGD wynosi 90.144 zł. W ramach projektu powstanie 12 questów, 10 aplikacji mobilnych, www.partnerstwoguestingu.pl, Strategia - plan operacyjny Partnerstwa Questingu, promocja medialna projektu.
 • Warmińsko-Mazurskie  Duże Targi Małych Projektów - W-MDTMP. Wartość dotacji wynosi 16.995 zł. W ramach projektu odbyły się targi małych projektów w Kamionce k. Nidzicy, szkolenie z funkcjonowania LGD w nowym okresie programowania, powstał Katalog Dobrych Praktyk Małych Projektów i film promocyjny.
 • PO FIO Warmia Mazury Lokalnie. Wybrano 8 wniosków na wartość 42.505,49 zł, wysokość dotacji wyniosła 26.644,89 złotych.

SZKOLENIA:

W 2014 roku zorganizowano 3 moduły szkoleniowe: 15 szkoleń, 16 dni, 296 osobodni:

 • 28 lutego 2014 r. - szkolenie dla beneficjentów operacji z RwDN i TiRM - udział 20 osób
 • 5 marca 2014 r. - warsztaty z Planów Odnowy Miejscowości, uczestniczyło 30 osób
 • 28 marca 2014 r. - warsztaty POM w Godkowie - 15 osób, Dobrym - 28 osób
 • 29 marca 2014 r. - warsztaty POM w Skowronach - 19 osób, Ząbrowcu - 12, Bielicy - 26
 • 2 kwietnia 2014 r. - spotkanie animacyjne w Oleśnie - uczestniczyło 13 osób
 • 14 kwietnia 2014 r. - warsztaty POM w Skowronach - 20 osób, Bielicy - 24, Ząbrowcu - 18
 • 15 kwietnia 2014 r. - warsztaty POM w Godkowie - 10 osób, Dobrym - 26 osób
 • 23 kwietnia 2014 r. - warsztaty POM w Oleśnie - 15 osób
 • 9-10 września 2014 roku - konferencja i warsztaty podsumowujące projekt KAJAK dla środowiska kajakarzy, uczestniczyło 36 osób, 20 z Kanał Elbląski LGD i 16 z LGD Ziemia Lubawska.

W 2014 roku pracownicy Biur aLGD uczestniczyli w 45 szkoleniach: 83 osobodni, w ciągu 56 dni.

DORADZTWO:

W 2014 roku Biuro LGD udzieliło 193 doradztwa beneficjentom operacji: osobiście, e-mailowo, telefonicznie.

STRONY WWW:

Łącznie w 2014 roku opracowano 212 artykułów, w tym 163 na www.kanal-elblaski-lgd.pl i 49 na www.kanalelblaski.eu. Stronę www.kanal-elblaski-lgd.pl odwiedziło 9722 unikalnych użytkowników i 36167 odsłon, natomiast www.kanalelblaski.eu - 2676 użytkowników i 8470 odsłon.

UMOWY I ZAMÓWIENIA:

W 2014 roku zawarto 89 umów cywilnoprawnych i aneksów oraz 31 zamówień. Zawarto też 2 umowy i 2 aneksy na realizację projektów.

PUBLIKACJE:

 • Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego - 1500 egz.
 • Przewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" wersja polska, angielska, niemiecka -9500 egz.
 • Kronika Tom V - 100 egz.
 • Katalog Dobrych Praktyk Małych Projektów - 250 egz.
 • 2 ulotki o LGD, LSR i efektach działalności Kanał Elbląski LGD - 40000 egz.
 • Film "Od Wisły do Wisły " - 1000 kopii
 • Film Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów - 250 kopii
 • Aplikacja mobilna KAJAK

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI:

W 2014 roku powstało 5 planów odnowy miejscowości dla Bielicy, Dobrego, Godkowa, Skowron, Ząbrowca w Gminie Godkowo i Oleśna w Gminie Gronowo Elbląskie.

Zebrała: Stanisława Pańczuk