Ogłoszony konkurs ofert

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_clock.jpg Na stronie www.warmia.mazury.pl został głoszeny otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.

Oferty należy składać w terminach:
do dnia 20 grudnia 2013 r. – w zakresie zadania: „Rozwój kultury fizycznej” (działania: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3)
do dnia 7 stycznia 2014 r. – w zakresie zadań: „Rozwój kultury fizycznej” (działania: 1.6, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2) oraz: „Edukacja i promocja zdrowia publicznego”, „Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Rozwój turystyki”, „Pomoc społeczna”, „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego”, „Integracja środowisk kombatanckich”, „Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta”
do dnia 28 lutego 2014 r. – w zakresie zadania: „Aktywizacja środowisk lokalnych na obszarach wiejskich”
Uwaga: należy wypełnić ofertę wg wzoru w załączeniu, zawierającą dodatkowe informacje (na końcu formularza); wraz z ofertą należy przekazać jej wersję elektroniczną (w formacie pdf).
Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu.
Kontakt: Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75, 89 512 58 76, 89 512 58 77
Żródło:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/2602/Ogloszenie_otwarteg/