Drugi nabór na wolne stanowisko pracy

| . Opublikowano w Aktualności

prow.pngZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO.

Wymogi zawarte są w opisie stanowiska pracy:

Dokumenty należy składać do 24 lipca 2013 roku do godz. 15:00 w Biurze LGD Kanał Elbląski. Wymagane dokumenty to:

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV).

2) Kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność o oryginałami, Biuro LGD jest uprawnione do potwierdzania zgodności dokumentów przedstawianych w LGD).

3) kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone za zgodność j.w.).

4) Referencje (nieobowiązkowe).

5) Oryginał kwestionariusza osobowego (wg wzoru zamieszczonego poniżej).

6) Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub zwykłą pocztą na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
pokój 29,

z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Animator Rozwoju Lokalnego,

w terminie do 24 lipca 2013 roku  (decyduje data doręczenia). Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 40.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko pracy dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z członków Zarządu KE LGD poprzez test wiedzy i umiejętności oraz rozmowę kwalifikacyjną na najbliższym posiedzeniu Zarządu 26 lipca 2013 roku.

S.Pańczuk